Ông Đạt cắn môi và sau đó ném tay ra dữ dội. Rất tốt! anh ta đã hét lên. Bạn sẽ nghe điều này! Tổng thống của bạn sẽ nghe nói về điều này! Nó là một sự phẫn nộ! Tôi đã cung cấp cho bạn năm mươi xu.