Các bang lớn láng giềng như họ đánh bài việt nam

Author: | Posted in Kinh nghiệm đánh bài No comments

xảy ra và tìm ra giải pháp tarước khi chấp nhận nó. Nếu liên minh các tiểu bang abị giải tán, thì họ có thể chọn lựa một tronag hai giải pháp. Các tiểu bang có thể duy trì sự độca lập của mình, hoặc tham gia vào một hay haai hợp bang nhỏ sẽ hình thành. Nếu trường hợp thaứ nhất xảy ra, liệu các tiểu bang riêng rẽ có thể achống lại những tham vọng và sức mạnh của acác bang lớn láng giềng như họ  đánh bài việt nam và được hưởng dưới amột chính quyền trung ương lan tỏa sức mạanh của mình tới khắp mọi vùng trên vương quốc này vaà quan tâm bình đẳng đối với việc bảo vệa mọi vùng lãnh thổ chống lại sự xâm chiếm của ngoại baang hay không? Trong trường hợp  thứ ahai đánh bài tá lả , liệu các bang nhỏ có thể trông đợi các bang lớn laáng giềng sẽ liên minh với họ theo ngauyên tắc bình đẳng, và trao cho mỗi thành viên một lá phaiếu bình đẳng không? Hay họ muốna bị mất ít quyền hơn như trong mô hình của Ngài Randolph? a
anh-lan-33-199

Khó khăna lớn nhất nằm ở vấn đề đại diện. Nếu điều này được agiải quyết, thì mọi vấn đề khác đều có thể avượt qua được. Hai quý ngài atừ New Jersey (Ngài Barearly và Ngài Paterson) đều đồng ý rằnga nếu cho Virginia, có diện tích lớn gấpa nhiều lần Delaaware, lại có lá phiếu bình đẳng với nhau là kahông công bằng.

Các bang lớn láng giềng như họ  đánh bài việt nam

Nhưng họ  đánh bài vip và lại acho rằng Delawaare sẽ không an toàn nếu cho phép Virginia có nhâiều lá phiếu hơn của Delaware.a Đề xuất của họâ là ném mọi tiểu bang vào một ,mớ hổ lốn,, rồai phân chia thành 13 phầna bằng nhau. Liệu mô ahình như vậy có thực tế không? Sự khác biệt giữaa các qui định về tàia sản, về phong tục, lối sống và quan điểm không đồng nhất tại các tiểu bang kahác nhau làm acho kế hoạch này không tahể thực thi được.

anh-lan-33-198

Dù là với quyền lựac tối cao của một trong anhững nhà vua ở châu Âu anhư Vua nước Pháp, với sự cố vấn khôn ngoan acủa một trong anhững viên Thượng thư yêu anước và có học hành nhất như Ngài Neckar, thì ở bâất cứ thời đại nào cũng  đánh bài vui và khônga thể tạo ra saự bình đẳng trong những lãnh thổ quá khác biệt về phonag tục và tập quán. aNhưng việc chấp nahận một sự pha trộn chung và phân chia alại các tiểu bang là hoàn toàn có thể avà mối nguy hiểm amà các bang nhỏ lo sợ, từ việc đại diện taheo tỷ lệ, là có thực. Một liên minh atự nguyện và đặc biaệt của các tiểu bang này với các tiểu baang láng giềng sẽ thuận lợi hơn cho acả cộng đồng và manga lại sự an

Add Your Comment

You must be logged in to post a comment.